���� �� ��������
���� �� ��������! ��������� ���� �� ����, ��� ������� ������ ����������
vitoponti.ru
250 ������ �������
����������� ����������. ���� ������.
250imdb.ru

� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.
������������ ������ ��� ��������� ����������� http://gefesd.ru/catalog/promyshlennye-stulya/.

��������� ������� — �����

������� ��������� �����������, �������, ��������, �������� � ��������.

�������� 19 �������� 1976 ���� � �����, � ����� ����������.

�������� �������� �������� �����, ���-�� (1999). ��������� � ��������� ��������� «�����» (� 1999). ���������� ��� ���� � 1986: ���. «������������� �����». ����� ��.: ����������� �����. ����� � �����. ����, «�����», 1996; ������� �����. ����, «Per aspera», 1996. ����� � �����.

����� ����� � ����:

  • 2006 �. «����� ������ �������»
  • 2000 �. «���� �������� ������-2» (��)
  • 1999 �. «���� �������� ������» (��)

����� �������� �� ���� �����:
������