� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

��-���� ����������� � ���������� ���������

����: �����, ��� ����, ������� — ��������� ������� ����
����� �������� ���������, ������������ � ������ � ���� ����� ������ ���� — �� ��������� �� ����� ������� — � ������� ���� ����������� ��� ��������.

����� ���� �� ��� �� �������, �� �������� � ���? ��� ������� ��� ���������� ����� �����?
vinny 16:44 (23 �������)

�����:
�������. ����� �� ��������� ����. ���� ��� ������, ��� ��� ��������, � ���� ����������. � �����, ��� ��� � ������ ����.

�������, ���� ����� ������ �� ����, � ��� �� ��� �� �������������, ��� �� ����� ��� �� ��������� ��������
Nina 16:45 (23 �������)

�����:
���, ���� � ����� — ��� �������, ��� ������, �� ������ ������, ��� ����, ������ � � ����� � �������. ��������� ���� �������, � ��� � ������� ���������� ������� � ��� ���� �������� ������, ������, � �����, ��� � ����� ����, ������� �� ������ �������� � ����������. � ���� ���� ������� ������ ������. � ����� �������, � �������� � ������������� ���������, ��� ��� ������� ���������. ����� � ������ ��� ����� �� �����, ��� ���� ������ «������� ��������». � �����, ��� ��� ���� ������ � �������, � ������, ������� � ����, ��� � ���� ��������. ������ ��� ������ � ������ ����� ������� ���� �������, ��������, ��� ������. ��������� ������� ����� �����, ����� �������� � �.�.

��������, ��� �������� ������ �� ���������� �� �������� ������� «��� �����» ���� � ����.� ���� ������� ����������!����� � ���������� �������!
Belosnejka 21:13 (23 �������)

�����:
�������, ��� ��� ���������� ��������. «��� �����» — ��� ����� ������ ������������, ���� �� ����� ������ ���� ����� � ����. ��� �������� ��������, �������� � ����� �����. ������ ����, ���-�� ��������� ������ ������, �� ��� ��� �����, ������� ������� ��������, �� ������ ������ �� ����, �� �������� ����. �������� �� ����������� ��� ���, �� �������������.

�� �� ������ ��������� ������� ������ ������ � � ������ ���������?
��� �� ��������, ����������� ���� �������� ���������� � ������� �� ������� ������� � ��� ��� ����� �����? �������.
���� 08:04 (24 �������)

�����:
� ������-�� ��������, � ����� ���� ������, ��� �����-������ ���-���� ���������� ���� ������ ���� �� �� ����������� �������. ����� ����������, �������, ����. ����� ��� ����� ��������� ����� �������.
���� �������� � ����������, � ������ � ������������ ��������� ������ ������� � ������� «�����, �����», ��� ���� �� ������� ����� ����� ������� ��������� ���� ���� ������. � ���� ������, ��������� ����� — ��� ���� �����������������, �� ������ ������ ���� �� ������ ������, �� �������, ���������, ��������, �������, ����� �����. ������ ��� �������������, ��� � �������� � ���� ������. ���� �� ��������, � �����, ��� �������� �� ��������� ������ � ���� ����������, ����� ���������� �������, ������, ��������. ����������� ���� ����� ���������. � ����� ���� ��������, �� ������ ������, ����������, ����� ��� ���� ���� �����. ����� ����� � ���� ����������, � ����� ������ ����������������.

������ ������ �������, ��� ������ ���� ��� �� �������. ����� �� ��������� ���� ����� �� ������ ������ ����� ������� �� ��� ������?
���� 09:24 (26 �������)

�����:
� ���� ���� ������ �����, �� ������� � ������� �����-�� �������, ������. � ����� ������ ������ �������, ��������, ��� �������� ��������. ��� ��������� � «������ ����», ������ «���� ���� ��� ����� � ���������», «������� � �������� �����» ����, ���������� «��������» ������ � ������. ������ � ����� ��� ���� ���� � ���������, � �������, ������ ��� ������ ��������� ���� ���������� ���������� � ��������� ������� ������, ������� ��� ��� ���� — ��� ����� ���� �����.

����� �� ���� �� �� ����������, � ������ ����� ���������� «������». �� ���������� ��� ������?
�������� �������� 09:36 (26 �������)

�����:
��, �������. ����� ������� ������������ ��� �������� ���� ��������� ����� � «��� �������� ������». �������� �������� �������.
�����������, ������ ���� ���������� ��������, ����� ������ ����������� ���������� �����, ����� �������� ����, �� ������� ���� ���������� � ���������, ����� ��� ����� ����. �������, �� ���� �� ������ ���, ����� ���-�� �� ������� � �� ������ ��� � «������». ������������ �����, ��� ������ ���� �������, ��� ������ �� ��� ���, ��� ����� �������, ���� ������. � ��������, ��� � ���� � ���� ���� ����� ����. ������� � ������ � ����� �� ������� ����� � �������� ������� � ������� «������», ��� � ������ �� ������ ��������� ��� ���� ������, ��� �����������. ��� ���� ���� �� ���� ������� �����, � ������� �� ���������� ������ �����-�� ����������, � ����������� �������� ���������� ������������. «������» — ��� ����� ������������ ����, ��� ������ � ��� ����������, ��� ������������� �������������� �����. ��� ����� 15 �����.

� ��� ���� ��������?
��������� 09:47 (26 �������)

�����:
� ���� ���� ������ � �������, ������� � ������ ����. ���������� ���.

�������, ������ ��, ��� � ������� ����� ���� �����-�� «���������», ������� ��� ����� ����. ��������, �������, ������ ��� ����� �� ����� � �.�.?
alya 09:58 (26 �������)

�����:
����� ����������, ����. ������ ��� �� ��������. ������ �� ���������. ������� �� �� �� ������ ����� ����� ��� ����� � ����� ������ ��� ��� ���-������... �� ������ ������, � ���� ����� ���. � ���� ������������� ����-�� �������� ����, �� ��� �� «�������», ��� �������. ���� ��� ���������� �����, �� ���������� � ������������� ���������, �� ������ ������ ����. � ���� ���������� ����, ����� ���� ����� �� ������, ���������� ���������� �������, ������� � ���������� ���� ������ ������. �������� �� �����. � «������ ����» � ���� ���� ������� «���� ����������», ���� ��� �������, ���� ������������ «���-�������, �����-��������, ���-���-�������, ������».

����� ���� ������� �����, ���������� �� ����?
�������� 09:58 (26 �������)

�����:
������� �����, � �� �������. � ���� ����������� ���, � �� ����� ��������, ��� ������� ��� ���� ����� ��� ���. ����� ��������� ��� ����������. ������, � ���������, ���, ������ ��� ����� ������ �� ��������� ��� �������, ������ ��� � ���� ��� ��� � ���� ������ ����� ����������, ��� ����� �������. � ���� ���� �������, ����� � �������, ��� ����� ������. � ������ � ����� ���������, �� ����������� � ��������� �����, ����� ��������, ��� ����, � �������� ������� ���� �������� � ��������, ��� ��� «���, �������, � ����� �� �������� �������». � � ������ �� �����, ��� ������� ����� — ��� ��������� ����. ������ ��������� ���� ��������� �� �������� � ����������� ����� ��������, �����������, ������ �� ��������� — ���� � ����. �������� � �������, ���� 10 ����, ������ ���� �������� ������������, �������. ������ ������, � ������� 10 ���� �������� 2-3 �� �����, ������ ����� ����������, ����� ����������. ����� ����� �����������, � �����, ��� ��� ����������, ����������.

��������, ��� �� ���� �������� — �������� ��� �������?
������� 09:59 (26 �������)

�����:
������������.

������� ����������, ������ �������, � ��� ���� ������ �������, ���� ������, � �������� ����������, ���� ���������?
��������� 10:01 (26 �������)

�����:
��� � ��� ����������. ����.

���� �� �� �������, �� ��� �� �� ��� ������ �����? ���� �� � ��� ��� �����-�� �����������? �����?
���� ���������� 10:03 (26 �������)

�����:
����������, ����������� ����������-���������� �������������. ��-������������ ��������. � ��� ������� ���� ��������� � 1995 ���� � ��������� ��������-������. ���� �� �� ��� ��������, ��������, ��� �� ������.

��������� ��������� ����� ����������� �����������, �� ������ �������� �� ��������� ���� ����?
������� 10:04 (26 �������)

�����:
� ������ ���� ����� �� ���������. ������������ ������ �, ����������, ���� �����. � ����, �������, ���� ��������� �������� � ��� ��� �� ��������, ��� ���� � ���. ������ ��� �� ������ ������� ��, ��� �������, ���������� ���� �� �����������. ���� ��� ���-���� ��� ����������� ���������� ������. ������ ��� ����� — ��� ����� �������� ������. ����������� ��� ������� � ������ �������� �� �����. � ���� ��� ���� ��������, ����� � ��� ������, � ��� � �����. ��� ���� ����� �������. ��� ���� ���-�� ������� �����, � ���� �������� ������ �����������. � � ���������� ������� ������, ��� �� ��� ����� ����. � �� �����, ���������. ���� � ������� �� ���� ��������������. � �� ����, ���� ��� ������������ ����� �����. ��� ������� ���� �����. � �������, ��� �������� ���� �� �������, ������ ��� �� ������� ��������� ������ ����������� �������.

� � ����� ���������� ��� ���������� �����?
����� 10:07 (26 �������)

�����:
����������, ���� �������� � ������, �� ��� ������ � ��������� �������� ����������. ��� ������� ��, ���� ��������, � ������� �� ������� ���������� ����� ����������� �����. ���� � ������ � ���� � ����� �� �������, ������� ��������� «����� ��� ����». ��� ������� �������, ������� ���������, ������ ������, � ������� �� �������� ������ ��� «������ �� ����������», ��� � ������ ��� ������ ���� ������. ��, � ���������, ��� �������, � ���� ����� ��� �������� ������ «��������� �������», � ���� ���� ���� �� ������� �����, ���� ���������. ��� �������, � ���������, ���������� ���� ����� ������ � ��� �������� ���� �� �������. ���� �� ���� ��� �� ������, ���������� ����� ���������� ������, �����������. � �����, ��� ��� ������ ��� �� ����� �� ������ ������, � �������, � �� ���� �������.
� ���� ��� �������� �������, � ������� �� ������� ����� ����� �����, ������� �����, ������������� �����. ��������� ������, ������ ������, �������� �����������, �������� ������, ���� ����� � ������.

������ �� �� � ����������� ������, ���� ��, �� ��� � ����� ��������� ���� ����?
��������� 10:08 (26 �������)

�����:
����, � �� �����, ��� �����. ���� �������, ������� � � ������������, ���������� ��� «�������� ��������». ����� ������� ������� ���� � ����������, � ��� ����������� �������. ���� ������������� �����-�� �������, �������, ����� ����, ��� �����������.

� ����� ������ ����� ����� ������� ���������?
������ 10:09 (26 �������)

�����:
����� ����, ���-�� �������� �� ������ � � ������� � ���������, ��������� � �������� � ��������. � �������� � ������� ������ ������, ������� ���������� «����� �������». � ���� � ����� ����. �� ��������� ������� �����, ������ � � ���������. �� ����� ����� ����� (������� ����), ����. ������ � ��� �� «����� ���������» � ������, ���� � ������, � ������ �� �������. ��������� ������ ����� � �������. � ������� ������ �������������.

������� ��������, �� ����������� ���� ��������� ������ ������ ������������? �������, ������ ��������, ��� ��������� �� ������ � ������ «������»?
���� ��������� 10:09 (26 �������)

�����:
����� ��� ������, ��� �� ��������� � ����������� ���������, ���������� �������� ������� ������ � �������� �����. ���� ������� ����� ���������� ��������, ������� �������� �����. ���� ���������� � ��������� ����������, �� ���, �������, ����������. «������» �������� ����� � �� ����������� ����, ���� �������� � ������, �� ��� ����� �������. ������, ����� ��������� ���� ����������� ��������, ����������, ��� � � ������, � ������� ������ ���� ���������, �����������, ������� ������ ������� ������������ ������� ���, ���� ������� ������ �������� ������. � � ��� ��� ���������� ��� ��������, � �������� �������� �������, �� ����������� ��, ������� �������. � ��� ������ ����, ������� ����� �������� �� �������� ���� ������.

�� ���� � �������� � ������ �������. ����� ����� �� �������� «�����»?
���� 10:10 (26 �������)

�����:
����.

��������, ��� ������� ���� � ���� ��������� � ��� ��� � ����� ������������?
������ 10:16 (26 �������)

�����:
�� �������� ����, ������ �������. ����� ��� ������� � ������������, ��� ����� ������. ���� �� ����������� ������ ����, ��� ��������� ����������� ��������� «��� �������� ������», ��� � ������� ���� ������� ������� � �. �� ���� ���������, ��� �������� — ��� �������, ������� ������ ����� ������, ������������ ���� �������, �� ��� � ������������, ����� ��� �����������. ����� �� ������������� � ���� �������, �� ���������, ������ � ����� ������, � �������, ����������� ����������� ���������, � �������� ����� ���������� � �.�. ������ ��� ���� �����-�� ��������, ��������� � �������, � �������� ����������, � ��������, � �������, ���������, ��������� � �� ���������, ����� ������, ������� ������ ���� ���� �������, ������� �������� — �������� � �����, �� ��������� ���. ���������� ����������, �������, ����� � �����-�� �����, ������ ��� ���� � �.�., ������� ��� ���������, ��� ���� �� ����� ���, �� ����� � ���� �����. ���� ���������, ������� �������� �����, ��� ������ �� ����������� �������. ����� �� ������ �� ����� ����������, ��� ��������, ��� ��� ����������, ����������� �����. ����� �� ������ � ����� � ����������� ������, � �� �����, ����� ���������� ������� ������ ��������� � ����������� ������. �� ������, � ��������, ��� ��� ��� ����� ������, ��������� �����������. � ���, � ���������, �������������� ���������, ������ ��� ��� �������� ������������ � ��� ������. ��������� ��� �� ������ ������������. � �����, ��� ��������� �� ��� � �������������, ���� � ��� ���� �������� � �����, ��������� �� ���������, �� �������, ��� ��� ����� ��� ������. � ���� �������, ��� ��� ������������ ���� ������ ������������ ����������. ��-��-��.

��� ���������� ��������� � ���������� �������?
��� 10:24 (26 �������)

�����:
��.

��������� ������ ������ ������������ ����, ��������� — ������. � ����� �� ���� ��������? ��� ��� ���������� ������ � ��� ��� ��� ����� � ��� ����?
������� 10:27 (26 �������)

�����:
����� — ��� ������, ����� — ��� �� ��������, � ������ ������ ���� � ������� ����������� ��������. ���� � �������� ��� ���� — ��� ������ ���������� �����. ���� ������� ������� �����-�� ������� ����.

��������, �� ��������� ���� � ���� ���������, � �� ������ ����������� ���� � ���� ���������?
����� �. 10:29 (26 �������)

�����:
���� ���. ����� ��������� � ���� ���������, ����� ����� �����-�� ����, ������� ������������� ���� �� ������������, �����, ��������������. � ���� ���� ����� ������������ ���� ���.

�������, � ��� �� ���������� � ����� �����������, ������� ��������� ���
������� 10:30 (26 �������)

�����:
� ����� ���� ����� �������� � �������� � ��� �����.

��������, �������, ����������, � ��� �� ������ ����� ������? ������� ��� ����� ���� ���? � ����� �������� ���� � ��� �� ����?
��� 10:32 (26 �������)

�����:
�������� ����� ����.

������ �� � ��, ��� �� ����� ����������� ������ ���� ����������� � ������� ��� ��� ������ ����������� ��������� �����?
������ 10:33 (26 �������)

�����:
���� ����� �������, ��� ����� ��������. «� ��������� 2 �����, ���� �������, ���-�� ����, � ������ ��� ������� � ������ � ��� ���-�� ������, ������, �������, ������. ��, ��� ������, ���������� � ��������� � �������: «��� �� ��������, ��� ���� ���, � ��� �� ������ ������ � ��������� ���� ������?» �������, � �����, ��� ���� ���-��. ��, ��� ��� ��� ����������� � ���� ��� �� ����� ���������.

�� � �������� ������� ���������� ����, ������� �� �������� ����������� ���� � ����������� �����?
����� �. 10:33 (26 �������)

�����:
� ������ � ���� ���� ��������� ����������� �����. � �����, ��������, ���� ������, ���� ���� ����� ������� �� ����� ������� ��������. � ����� � ����� ������, ��������, ����� � ������� � ���������������� ������. �������, � �����, ������� �����, � �������, ��� � ���� � ������, � ������� � �������, �������� ����� ����. � ����� ����� ����.

�����������, ��������! �������, ����������, ����� ����, �� ��� ��� �� ��� �������,��� ������ �����������?
������ 10:35 (26 �������)

�����:
�������� ����.

���� ���� ����� ������������ ��������� ��� � ������� ����� «������ �����», ��� ������ ���, ��� ����� «����������» ������, ���� ���-�� ��������� ��������, � �� ������ �� ������� ������� � ��������������� ��������� ������� ��� ������?
��������� 10:36 (26 �������)

�����:
� ������� �������������.

�������� �� ����� ����� ���� ���������. ����� ��� ��� ���� ������� ������?
���� 10:37 (26 �������)

�����:
�������� ��� 3,5 ����. �������, �����, ���� ��� �������� � ���������. � ���������� ������� ���, ����� ����� ��� ������� ���� � ����� ���� ���, ��� ��-���������� ��������� �� ����������������.

������ �� �� � ����? ����� ��������� ��� ���� � ������?
����� 10:38 (26 �������)

�����:
��, � ����. ��������� ��� ��� 2 ��� �����.

���� �� � ��� � ����� ������� �����, ��� ���?
���� 10:38 (26 �������)

�����:
����� ���� �������, � ����� ����� ��������, ����� ������������ ���, ����������� �����, ����� �����, ��������� ��������. ������ ����� ���� ����. �������, ����� ����� ���� ��������� � �� ���������� ������������ ����������� � �����������-���������� �����������.

��������, ��� �� ������� ����� ���������?
����� 10:39 (26 �������)

�����:
��, ��� ���������� ����, ������������� ����� ������ � �����-�� ������� ���������� ��������� � ������ �� ������� ����� ���������. �������� ��, ����� ���� ������� �����������, ������ ��� �� �����������-��������������, ������� ����������, ��������� ���� �������� � ��� ����� ����, ��� ������ �����-�� ����� � ����������� ����� �������. ����� ��������, ����� ��� ����� ���� �����������.

� � ������, ��������, ���� � ���-���������, ��� ������ ������� ������� ������� ���� ���, ����������� � ����������, � �������� � ��� � ����� ���������, ���������� ��� �� �� ����������.

������ ������ «������» ���� ����� ������������? �� ����������� �� ������ � ��������� ����� «������-3»?
������ ���� 10:39 (26 �������)

�����:
��� ������ ����� ����� �������. «������» ������������ 3-� ��� ����� �� ������ �������, �� � �� ����, ���� �����-�� ��������, ��������, �������� ������ �������� ������, ���-�� �� ��� ���� �������, �� ����� ��������, �� ����. ���� ����������� �������� ����, �� ���, �����-�� �������������� ��������. ����� — ��� ���� �����-�� ����� ����, ���� ������ �����, ��� �������, ����� ������ �������, ������ ��������, ��������, �� ��� ���� ���������. ��� ������������� �������� ���������, ����� �������� ������ ����� ������������� ��������. ������������� ��������� �������� �������, ������������� �������� ���� ������. ��� ����������, ������� ������� � ������� �������� ����� ����� ������� �� ������-������ ����.

��� � ��� ���������� � �����, �� ���� ������� ��� �������� «����� ������»?
������ 10:40 (26 �������)

�����:
���, � �� ��� «����� ������», � ������ ��� «����� �������».

������ �� �� � ������� ������ � �������� ��, ��� ������� ������?
�������� 10:41 (26 �������)

�����:
� �����, ��� ������������ ������ ��� �� ����� �������� ��������. ���� ����������, �������� ���� ��� ����� ������, ��� � ����� ������. ��� �������, ���� �� � ����� ����� �������� ��������, ������� ����� ���� ����� ������ � ��������� ����� ��������. � ���� ���� ����� �������, ��� ��� ���� ������, ������� � ����� �����.

� ������ ��������� ���������� ��� �������� �� ������ �� ������������� ������ ��������, ���� ����� �������?
��������� 10:42 (26 �������)

�����:
������ ����������, ������ ����� � �.�.

����� �� ����������� ����� � ������ � ����?
���� ���������� 10:43 (26 �������)

�����:
�� ������, ����������� ���� ����� ������ �� ������ �����������, ������ �������, ����������� ��� ������ ����������. ������, ��������, ������ ������ � ����������� ����. ����� ����, ��� � ���� ��������� ��� ���������� ����� �����, ������� �������� �������� ��������, ����������� � ���� �������.

�������, � ������������ ��������� ����� ��� ����� � ������ ��� �������: � ���� ����� ��� �������. ����������� �� ��� ���� � ������, ������ ��������, ����� ����������� � �����?
����� 10:47 (26 �������)

�����:
����������, � �������. �� ��������, ������, ������, �����������. �� ����, �� ����� ��������, �� ����� � ������, ��� ���-�� ���������� �� � ������ �������. ������ ������������� � �����-�� ����� ����������, �������� �� ������ �� ��������. ��������� ������������� � ������, ������� ������, ������� �������� ���� ��� �����, ��� ���� �� ����� ������, ���� ��� �� ����� �������� ������. � ��������� ��� ����� �� �����. � �� ����, � ��� �������, ����� ��� ������ �����-�� �������������, �� �� ����� �����. ��� ������� ����� ������� ��������.

������ ���������, �� ��� ����������: ��� ����� ������, ����� ����� �������� ���������? � ��� ���� ������������� � �����, ����� �� �����, ���� ������ ��������� � �������� ��� �������? ��� � ���� �����������?
�������� 10:14 (12 �����)

�����:
���� ���. ������� ��������� ����� ����� ����� ���� — ��� �� ������. � ��� ����� �������� � ��������, � �����������, � ����, ������� ����������� ������ � �������.

��������, �� ������� ������� ��� ������� �� �������?
������ 10:17 (12 �����)

�����:
������� ������� �������. ���� ��� ���-�� ���������, � ����� ���� �������� � �������� ����������.

��� ������ ����������� � �����������? ��� �� ���� ���������� �������� ����������� ����? �� ������� �� ������ ������ ���� ���������� ���� � �����?
���� 11:10 (12 �����)

�����:

��������� ���������� �� ������ ���������� ����. ��������� � ���� ����� ������ ���������, ������� ������ ���������. ������� �� ������, ����� ���� � ���������� ��������, ������ ��������, ��������� � ��������. � ������ ���� �������, ��� ����� �� ���� ���������, ���� ���� ����������. � ���� ���������� � ���-�� ����� ����������. ������� — ��� �������� ��������, ����� ���� ���������� �� ������ � � ������ �����, �� ������ ������, ���������� � �����, � ����� ��������� ����� �� ������ ����. ���� �������� � �������, ��������� � ��������, ������� ����� � �����, �� ������ � ���� ��� � ��� �������, ��� ����� ������.

-     ( 1) -     ( 2) -     ( 3) -     ( 4)

��������: http://www.e-motion.com.ua