�������������� ���������� ������ � ���
����� �������������� ����������. �������� ����. ������ �������
bvelektro.ru

� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

��������� ���������

������� 31 ������ 1939 ���� � ������. ���� — ����� ������ ���������� (1910–2002). ���� — ������������� ������ ������������� (1920–1997). ������� — ������������� �����, ���������.

��� �������������� ����� �������� �����. ������ ������, ��������� �������������, ��� �� ������ ����������� � ���������� ��������� «���������� �����», �� � �����������, ��������� (������� � ����) � ��������� ���������. �� ����������� ����� ������� �� ������������� ����� ������ ���������. � ����� «������� ������» ������� ������ ����� �������� �� ���� ������������ ��������.

��� ���������� ��������� — ��������� ������������� ������������ (1892–1941) — ���������� ������������ � ����������� ������� �������, ������, ���������������. � 1909 ���� �������������� � �������� �� ������ «����» ������� � ������������� �������, ���������� ����� �.�. ���������. �� ���������� 1911–1923 ����� ������ ��������� ����� ���������, ����� �� ������� ����� � �������� ������������. � ������� 1914 ����, ������� �������� ������-����������� ������������������� ������ � ����, ��������� ������������� ���������� ������ ����������� ����� «��������», � � 1915 ���� ������ � ���� ����, ��������� ������� ���������, ������� ������ ������� ���������. � ���������� �� ����������� ������������ �� �������� �������� — ��� ����� �����������, ��� � �����������. ����� 1918 ���� ������ �������� � ��������� ����������� ������, ���������� � ����������� �����. � ���������� ��������� �������������� � ���������������� ���� �������� (������� ������� �������). � 1923 ���� �������� � ������ � ������� ��������� � ��������� ������������ � �� �������.

����� �������������� ������� � ������� � � ������� ������� ������������ ������ ������� ����������, � ��������� �������� ���������� � ���� ���� ������� I (���������) — ���� ������ ���������� �������������.

���� ���������� ���������, ������ ������������� �������������, � ���� ����� ����� ��������� �� 2-� ���� ������, ������� � �. ��������. ������, ����� � 1941 ���� ���������� � � ��� �� ���� ����������� ����, �� �������� ���� �� ���������. ����� �������������� ��������� ���� ������ �� ����, � ������������. ���������� ���������� ����� — ������ ���������� �����, ������� ����������, ��������� ������������ �������, ����� �������, � �������, ��� � �������� �������� ����������� ������ �������������, — �������������� ����� �����. � 1953 ���� ������� ����������� ��������� ������� ������������ ����������� �������.

� ���������� ��������� ������������ ������� ������� �������� ����� ������� ��������, � � 1957 �� 1960 ��� ������ � ����������� ���������.

� 1956 ���� ��������������� ����, � � 1960 ���� ����� ��������� � ������, ��� �.�. ����� ���� �������� ����������� ������������������ ����. � ������ � 1960 �� 1966 ��� ��������� ������������ ������� �����������-������������ � ������ ����� ���. ����������. ����������� � 1961 ���� ������� ��������� ��������� ��� ���������� ����������� ��������, �������� �� �������� ��������� ������������ ������� ����� �.�. ������, ������ ���� �������� ������� � 1966 ���� �� ������������� «����� ����� � ����». ����� ������� ������� ������� � ������ ������, � 1970 ��1981 ��� — � ���������� ������ �� �������, � � 1981 ���� �� ��������� ����� — � ���������� ������ ����� �.�. �������.

������ ������� ���� � ������ ��������� ������������ ������ � 1967 ���� �� ����� ������ ������ � ��������� «�������� �����» �.�. �����������. ���������� ����� �������� �������������� ����� ����� ��� ������������ ����� — ���� ��������� � ���, � ���������� ��� ������ � �������� �� ����� ��������� ���������� ������ ��������. ��������� ������������ �� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������.

����� �� ������ ����������� ����� ������ ����� ���� ������ � «��������������� ��������» ��������� �����������, ������� �� ������ � ������ ����� �.�. �������.

� 1967 ���� ��������� ����� �. ������������� � ���� — �� ������ � ��������� ���� � ������ «�����». � 1969 ���� ����� ��������������� ������� ���������� ����� «����, ����, ��� ������», ��� ������������ ������ ������ � ������ ���������, ������ ���������, ������ ���������, �������� ���������, �������� ����������, � � 1973 ���� — �������� ������� ������ «����», ��� ���������� ������ �� ��������� �������� ����� ������� �������, ������ ��������, ������� �������, ���� ���������, �������� ��������, ������� �����. ����� ������� ���� �����, � ������� ������� �� �����, ���������� ���� �� �������� �����������. ��� ���������� ���� ��������� ������� �����, ��� ���������� — ����������������� ������. ����� ����� ������, ����� ����� ������� �� ����. ��������� ������������ � ���� ����� ��������� ������ � ������ �������� �����������, ������� ��������� ������ ������������� ���������� ������ ����������.

��������� ������ �������� � ������ ������� �������� ������ � ������������ � ����� �������� � ������������� �������. ����������� ����������� ����� ����� ������� ������ ��������� «���� ����� �����, ����� ����� �����» (1974). ���� ����� � ������� ������ �������� 1920-� ����� — ������� ��������� � �����������, ����� ����� ����� ��������� � �������, ��������� ��������. ����������, ����������� ����������� ������ ������, ����, ����������� �������� ���� �� ��������, � �������, �������������� ������ � ������. ��������� ������������ �������� � ������� ���� �� ����� ������ ����� — ������������ ����� ���������. � ������ ����� ������� ���� ���������, �������� ���������, ������ �������, ������� ��������, ��������� ������������, ������ ��������, ��������� �������, ������� �������, ���������� ������.

� 1975 ���� �� ������ ����� ������������ �������� �� ������������ ������ �. ��������, ������������ ���������� ��������� ����������, — «���������� ��� ��������� ������������». ������ � ����������� �������������� � ������� ������� �������� ������, ����������� �������, ��������� ���������, ��� �����, ��������� ������������, ����� �����������, ����� �����, ������� ���������, ������� ���������, ������� ������. �� ������ ������ �������� ���������� ��������, ��� �� ������ � ������ � ����� �������������� ������, ������� � ����������. �� ��� ��������� ��������, ��� �������� �������� �������� � �� ����� ������� �������������� ����� � ����������. ������� ����� ����� ����� � ��������, � ���������� ������������� ��������� ��������� ���������� �����������.

1978 ��� ���� ����������� ������������ ��� ���������� ��������� — ������� ��������� ����� ������ � ���� ������ ����� � 5 �������:

«� �� ������� ����», «��� �����...», «���������, ����...», «��������� �����», «�������, �������� �����». � ����� �� ��� ��� ���� ���� ��������������, �������� ����������� �����, ������� �����, ������������ ����� �������������, ���� � ����������� �������. � ����� ������ ���������� � ������� ����� ������: ������ ����� � �������, ���� ���� � �������� ������ ��������, �������� �������� �� �����.

� 1980 ���� ����� ������ «��� ������ ����� � ������», «��������� �� �����». �������� ����������� ������, ��������� ������� �� ����������: «������ ������������� �������» (����� �������), «�� ��������» (������ �������), «���� �������� „������“» (����� ��������). �� ������ ��������� ������������� ����� � ������� ��������� ������: � ����� «���������» (1983), � �������������� ������ «������ ������» (1983) � «��������� ���������� ������» (1984), � ��������� «������ � ���������� �����» (1984) � ������������� ������������ ���������� «����� ���� �������». � 1992 ���� ������ ��������������� ����� ������� ���������� ������������� «20 ��� � ����».

����� ������ ��������� �.�. ������������� — ���� � ��������: «������ � ���������» (1970), «��������� ���� � ����� �����» (1970), «��� ����� ������» (1972), «������� ����» (1975), «������� �����������» (1975), «�������� �������» (1976), «��������� ����» (1977), «����� ������» (1979), «� �������� �� �������������» (1979), «���������� �� ������» (1982), «����������� � ������» (1984), «����� ����� ����» (1985), «���������» (1986), «��������� ����� �������. ���� 22» (1988), «��� �������» (1990), «����� ������» (1990), «���������� ����������!» (1992), «����» (1992), «����-�������» (1994), «������» (1997), «������������� �������» (1999), «������ ������� �� �������������» (2000), «������ �������»

(��-������, ������ «������», 2000), «������� ��� ������» (2000, ��-������, ������ «������� �������»), «��� �������� �������» (2001, ������), «��������� ����� �������. ���������� �����» (2003).

� 2002 ���� ����� ����� ��������� ����������� «���������», � ������� ��������� ������������ ������ ������ � ������� ���������, ������ ��������, �������� ��������, ����������� �����������-������. � ����� 1980-� ����� ������� ��������� ���������� ���� �������� (������������) �������� ������� ���� ������� ����, ������ ����� � �����������. ��� ���� ������, �� ������ �������������, � ��� ����� ��� ���������. ����� ��������� ����� ���� �������� ������������, � ��� ������� � ����� ������ ������������ ������������: �� ������� ���� � ��������� ��� ����-����������� ����������. �����-��, ������� ����, ���� �������� ������ � ������ ������ ������, � ������, �������, ��� ��� ����� �� «������ �����», ���������� �������� ������������ ���������� �� ����� ����� ������. ��� ������� ���� ����� ��������� ����, �� �� ��������, ��� � ������� ������ ����� � ��� ����� ���������...

����������� �� ����� ������ — ��� ��������� ������� ���������� ���������. �������������� ����� ������������, ������ 1995 ���� �� ����� � ��������������� ������������� ������ ������ �������������� ����������, ������� ������� ��� ���������� ����-����������� ��������� �������.

� ���������, ������ �� ������ ���������� �������������� ��� �������� � ��������������� ���� ������.

� 1987 ���� ��������� ������������ ������� �������� � �������� ���������-������������, ���� ������������ ����� «9 ���» �� �������� ������� ������� (������� �������� ���� ����������� ��������), � � 1991 ���� — ����� �� ������ �������� — «������� � ������ �� ��������», ��� ������ ������� ����. ����� ������ ������� �� ������ ����������, ��� ������� ���� ��������������, ������������ ���������� �� ����� �����, ����� �� �������, ������ � ���� � ���������. ������� ��� ������� � �������� ���������, ����������� ������� ���� � ������ ��������, ��������� �������� �������, ��� ������ �� ������ ������ �������� ���, ��� ��������� � ����� ���. «������� � ������ �� ��������» — ����� ����������������. � ��� ������������ ���� ���� ����, � ���� �������� ��������� ��������� ����� ����. ������� �������� ���� «�� ���������������», ������� ���� «������� �����» �� ��� ���������� ������� � ���-�������—93 (�������), ������� ���� ���� ����������� �� ��������� «��������» � ����, ������� ���� �� ������������� ��������� «����������» � ���������.

��� ���� ������������ ������ ���������� ��������� ������������� — ����� «���� ������—2: ������� ������ ������» (2002). � ��� �������������� � ������ ���������� �������� ��������, ������� �������� �������� � ��������� �������� �����, ������������ ��� ������� �����. ���������� �������� ������� ��������������, ����������� � ���������������� ������, � ������� ��������� ���, ��� ������� � ����� ����� ���� � ������� ������� ������ ������ ������ �����... � ������� ������� ������ ��������, ��������� ��������, ���� �������, ��������� ������������, ���� ���������, ����� �����, ���� ����������, ������ ���������, ������� ��������, ������� ���������.

��������� ������������ �������� ���, ��� �����, � �������, ��� �� �����, ��� � � �����, ����� �������� ������. ���� �� ���������. ������ ���������� �� ���������, � ������� ������ ���� �������, ��� ��� ����������� ����� � ����������. ����� ��������, ��� ���������� �� ������ ��������� � ��������. ������������� ������ ������ ����� �����������, �� �� �� ��� �� ����������, ������ ��� ������, ��� ���� ����� ����� �� �����, ��� ����� ������ ������ � ������� �� ������� ��, ���� ���� �������� � ���������� �����. ����� ����������� ���������� � ���������� �������, ��� ����� ���� ���� ���� � ��������.

� ����� ��� ������� �� ����� ��� �� ��������� �������� ����� ������ ����� �� ����� �� �����������.

������������ ������ �������� �� ���������, ���� �������� ������ ���� �� �����, ��������� ��� ����� ����. �� ��� ������� ��������� ������� ���������, � ��� ��������� ����� — �� ��������� ����� �� ��, ��� �� ��������. «�������� ���, �������� ������» — � ���� ������� ���� ������, ��� �������, � ����� ��������� �� �������� ���������� �������������. �� ������� �������, �� � ����� �����. ������, ����� ���������� ����� ������� �� �����, �� �� ����� ��������, ������ ��� ������� ��� ���������. �� ������� �������, ��� ������ — ����������� ���. � ���� �������� �����, �� ���� � �����, ��� ��������� � �������� ����, ��� ��� �������, ���� ���� �� ����� ��������.

��������� �������� ����������, ��� �� �����-�� ��������� ������� ��� ���� �������� ��� �� ����... �������� — ��� ��������, ��� ����� ���������, � ��������-���� �����: ����� ������ ������� ���� ��������� � ����� ���� ��������������. ���� ������� �����-�� ������ �������������, ��� �� ������ ��� ����� �� ������ ��������� �������� �������� ������, �� ������� ������������� ��������. ������� ������� — ��� �������������, ���-�� ��������� ������������� � ������������ �������������, ������������ ��������. �� ���� ����� �������� �� ����, �� ���� ������, �� ���� �� ������� ������������� ����� �� ��������� ��������� ������� � �������� ����. ���� ������ �� — ����� ����� ����������, �� �����, ��������, ����������� ��������.

��������� ������������ ���������� ��������� �������, ����� ������. �� ����� ����� ���� ������� ����� — ��� ��� ������������ ����. �� ������������ ������� �������� �����, ��� ������������� � ������ ����� �������: ����� ������, ����� ���������� ���������� ���� ��� ����������� �� ��������������� ��������� ������, �������� ��� ��������, � ����� ����������. ����� ��� �������������, ����� ����������� 15 ���,� ��� �������� ����������� ������ ��������� �� ���������� ����� ���������. �� ������ �������������, ������ ����� ���, �� ��� ����������, ���� ������ — ��� ��� ������. ������� ������������ ������� ����� � ��������� — ������������ ������, ������� ����� �����...

������������ ����� � ����� ������������ ������, �� ���������� ������� � ����� ������������ � ���� � ����� �����. �� ��� ����� ��������� �������� ������� ������� ������� ��... ���� � �� �������, ��� � ���� ���� ���-�� ������������������, ��� ��� ������������ ����������� «������������» ����� ��� ����� 2 ��������� ������. ����� �������, ��� � ����������� ���� ������� ���� �������-�� ��-���������� ��������� �� ����� � ������ �������� ������, �� ����� ���� ��������� ��� ������������. ���� ���-�� ������� ���������� ����, ������, ���� ���� � �����������. ��������� ������������ ������, ��� ������ ��� — ��� �����, ��� ���� �������� ��������� � ������, � ����� ���������, ������ ����� ����� ��� ������.

������������ — ������� ������� � ������ � ��� ���������������: �� ����� ���������� �������, ����, ������� ������ ���� ��� ������ ������, ������ ������ �� �����. ����� �������� ���������� ������ ������, ����� ��� «����� �� �������� �����», — ��������, �������, ��������������� �������, �� ����������� ������� � ����. ����� ������ ������� �� �����, �� ����� ����������, ���������� � ���������������� �����, ��� � ������, �� �������� �����. ��������� �������� ������, ��� ��� ������ �� �������, � �������. ������� — ����� ������������ � ���������� �������, ������� ���� ����� ���������� ��-�������, �� ����� �����: ����� ����� �������, ��� ��� ����� ���� � �� ������ �������, ����� — �������, �� �� ������������ � �� ���������. ������� ������ ������, �������, ��� ������� � ���� ��� �������... � ������, ������� — ���� ������� �����.

������ ������ ��������� �������� ���������� �������� � ������������� ������� — �� ������ �������� ���� ����������� � �������� �� �������� ���������� ��� ������ ������� � ��������������� �������� � ���������� �����, ��� ����� ����� ��������� ������� ����� � ���������� ��������. ������������ ������� � ��� �������, ����� ��� ��������� ����, �������� ���������� ������, �� ����� ��������� ������� � ������ ����� �� ����� �����, ������� ������� �������. �������� ��������� ��������� ������������ �������� ��� � ��������� ����, ����� ����� �������� ������ �������� ������ — ����� ������ ����� � �����������, ����� ���������.

� 2000 ���� � �� ���������� ������� �.�. ������������ — �������������� ������������ ���������� ����� � ���������� �������� ������������ ��������� (����). � ���� ���� ���������� ����������� ����� ��������, � ��� ���������� ��� ��������� ������� � ��������� �����������. ��������� �� ��������� �� �������� �����������, � ������� ��������� ��, ��� ���������� ��� � ��������� � � �����, — �� �����! ��������� �������� �������� ����� ����� ��������� ����� �����, ������ ��� ��� �� ��������� � ����� ������ �������� � �� ����� ������� ������ � � ���������� ��������. ������� ����� ������ �� ���� � �������������� ���������, ����� ����� �������� �� ����. � ��� ����� �� ������, ��� ������� ����� ����� ����������� ��������, ������ ������� �����, ��� �� ������� ������ �� ���� ������� �����, � ������� ���� ����� ��������� � ����� �������� ���� � ���� ������.

�.�. ������������ — �������� ������ ������ (1994), ��������� ������� «� ������ 850-����� ������», ��������� �������� ������ «�� �������� � ������ � ���������», ������� ����� �������� I ������� «�� ���������� ����������� �����������».

�� — �������������� ���� �������� ������� ������������, ������� � ������������, ���������, ���� ����� ����������� �������� (� 1969 �.), ���� ����� ����������������� (� 1980 �.), �������� ������������ �������� ������������������� �������� � ���� ������.

����� � �������� � ������.

��������: http://www.biograph.ru