������ �������
���� �������� ����������
matras-na-zakaz.ru
����� ���������� ������� ������������� ����
������������� ���������� �����, ������ ������� � ������, ������ ���������
gazavtonom.ru

� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

«������ ��� ������������ ��������� ����������»

— ����, ��������� ��� � �������� ������ �� ������� ���� �������� ������, ��� �� ��������� ����� � ����� ���������, � ���, � ��������� �� ����������, � �������... ���� ��� ����� �� ��������� ��� �� ���� ������������� �� ����������� � ������ ������?

— ������, ��, �����������, ������ ��� ���������� ������� � ������ ������ ������ ��������� ������. � ��� �������� ����, �� � �� ��� �� � ���� ��������, �� ���� � ���, ��� �� ��� ������� �������, � ���������...

— ������� ��� �� �������������?

— �������� � �������������� ������� �������� ������� �������, � ������� ����. ����� ��� � ������������� ���� ������� ����� ������� �������, � ����� � �������-��� �������, ������� ��������� � ������.

— ���-�� ������, ��� �� �����...

— ��, ������ ���� ���������, ��� ��������� �����, ������� �� �������� ������ � �������� �������, ������� �������, � ������ �� ���� ����� �� �����. �������, ��� ������� ����������.

— ��� ���� � ������ ��. ����������� ��� ������������ ���. � ����������� ��� ���������?

— ������ �����. ������ ������ � ��������� ������� �������� ���� � ����, � ������ �� ������ ������� �� ����� ������� �����������. � ��� ��� ����� ������� ������: ������� ���������, ������� ���������, �������� ���������... �� ���-���� �������� ������ — ��� ��� ������ �����, ��� � ����� � ����������: ��� ���,������ ��-������, ����������, ������ ������� ������. �������� ��� ������������ ������ ����������� ���������� — ��� ������� ������� ��� ������ �������.

— ��������� ��� ����� ������ ������� �� ����� � ����� ������ � �������� ����������, �� �� ���� ����� �� �������������� ��� � ������, ������?

— ������ ��� ��� ������ �����. �� ������ ������ ������������ �������������� � ����� �������� ����������.

— ��� �� ����� � ��� ���� ��� ������ � ���������� ������?

— ��, ��, �����-����, �� ����� �������� �������.

— ����� � �������� ���������� ��� �� ��� ����� ������� ����� ������ �������. ��� �� ������������� � ����� ������ ����� � ������ ���������?

— ����� � ����� ����, � 19 ���, �� ����� ������� �����. � ����������� �� ������ ������� � ����������� ������� ��. ������, ������, �� �� ����� �����, ������ ��� �� ������. ��� ������� �� ������ �������, � ���������� ����������, ������������� ������������� ������ ������� ������� �����, ������ �����... �� ��������, ����������, � ���� ���������� ��������� � ��������� �����. � ����� ����� ������������ � ��� �� ����� �������, ������ ��� ��� ������ ���� �������� ���� ������, ��� ��� �� �������� ��������� �����-�� ���������������� ���������. � ���������, � � ���� ������ ������ ����� �� �������� �� ����������: ��� �� ���?! ������ � ���� ��� ����� ���� ����� ���������������� ����� — ���� ��� ���������. ���� ���� � ������ ��� ����, � ������ ���� ���������� �� �� �����. � ����� ����� ��� ���� ��� � ��� � �� ��������� ���� �����, ����� ���� ����� ������� ������. ���� �������� ���������: ������� ��� �����, �� ���� ������� �����, ����� �� ��������, � ������ � ��� ������, ����� �� �������. � �������, �����, ��� ���� ����� �������.

— �� ���� ���� �� ���������, �� ��� ����� �� �����������?

— ����� ������ ���. ����� ��� ����� ������������ ���������� ��� ���������... � ����������� �� ��� ������������� ��������, �� ���������� ������ �� ������ �������� �� ����. ������ ���� � �� ��������. � ������� ������, ����� ���� �������, ���������. ���� � ���������. �� ���������� ���� �� ��������� ���������, � ������.

— ��������� �����������, ��� �� ���������� ������������� � �������...

— �� ������. ��������� ��������� ������������� ������ ������� ��������. � ��������-������� ���� ������, ��� � ���� �� ����������� �����. ����, � ������ �������, ��������� ���������� ������� ����� ����� ����� ���� � ���� ��������, ������ � ��������� �� ������ �����. ����� ���������� ���, ��� ����� ��������� � ������� ��������, � ��������� ����������, �������������. ��� ������ ����, ��������, ���������� �������. ��� �� ������ �� �����. ��� ������ ������� ����������� ������ � �������� �� ������ ����� ������������. ��, ����� ����, � ���� � ������ ������ ������ ������ ��������... � ���������, ������ � ������� � �������� ����� ������, � �������� �� ��� �������� ���� �����. ������, � ���-���� ��������...

— ������ �� ��������?

— �� ���� ��� �������, �� � �� ����. ���� ��� ��� �� ���������� ��� �������... �� � �������, ��� ��� ���������� ��������, ������� ����� ������� ����, �����, ����������...

— � �� ����� ��������� �� ����������, ��� ��� ��? ��� ��� ������ ���������� � ��������, � ��� �����������?

— ���� ���������� ��������� ����. ������ � �������, � �������. ����� ������� ����� �������, ��� ������, ��� �� � ��� ������. ����� ���� �����-�� ���������� ������������ ��������, ��, ��� �������, ������. ���������� ������ ������������ � ��, � ������. ������� ������������� ������ ������ �������� ����, �� ��������, �� ����� ������ ��������� �����. ��� ������. ����� � ���� ������ ������� ������, ����� ������ �� �������, �� ��� �� ����� ������ ������ � ��������� ��������, ����� �� �������� ��� ����������. � � �������� ���������� ����� ���� � ����� ������ ���������. ��� ��� �� ������ ��������, ����������, ���������� ��������.

— ����������, ��� �� ������ ���������� � ������� �������?

— ��� � ����. ��� ������� ���� ��������� �������������: ������ �������������, ��� �������� ���� ��������! � � �� �� ������ � ���� �� ����� �������� � ���� � �������, ���� ��������� ���������. ������ ��� ������������ ��������� ����������. ��� ��� ������. � �� ����� ���� �� ������. ��� ����� ��� ����� ��������, ��� ��� ������ �������, ��� �� ������. ��� ���� � �������� �������� ���� ������ �� ���������� ��������, � ��� �� ������ ��� ���.

— ���� ���������� ������� ��������?

— � ����� ���� � ����������� �������, ��������� ��� ���� ����������� ����, �������, �������, ���������� ������ �����������, �����-�� �� ���������... ������ ��������� ���������� ��� �� �������, ������� ��� ���������... �� �������� �� �������, ������� ����� ���� �� ��� � ���� ��������, �� ����. �, ����� ������, � � �������� ����, � �����, ������ �������, ������ ������������ ������ �� ����. ��� ������� ������ �� ����������� �� �������� � ������� ���������, ��� ����� ������� �� �������, ��� ������, � ��� �����. ��� �������� ���������, ����, �������� ����������, ���������� � ������������ ��������, � ����, ������� ���������, ������� ������ �� �������, ���� ������ ����������� �������� � ���� ���� ����������. � ���� ������� � �����-�� ������������ �������� � ���� �� �� ��� ��������. ����� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��������, �����, ���������, � �� ���� � ���������. ��� � ��� �� ������� ���������������� ������ ������������� �������. ��� � ������� � ���������� ��� ��������, ����������� ��������... ��� ��� ���� ��������� ��������. ��� �������, � ���������, ���������. ������� � ����� ����� �� ������.

— ��� �������, ��� � ��� ����� �������� ������� � ��� ���������, ��� ������ �� ����� ���������� �������...

— ��. ������ ��� ������ � ��� �� �����, ��� � �. ������� ���������� � ��������. �� � ��� ���� ���������� ���������� �����������, � ��� ������� ����� ����������. ������� ��� ������������� ���������� ��������, � �����, ��� ����, ����� �� ���������-��������� ����� � �� ���. �� ���� ���������� � ���� �������� �����������, � ���������� � ������ �� ������� �������� � ����������� ������. � ������ �������, ����� ��� �� ����� ��������� �������� ��������� � ������, ������ ���������, ��� �� ��� ������ ����� � ����� � ���� � ���������������.

— ���-�� �� �������, ��� �� ������ �� ���������� �� ����� ������...

— � �� ����, ����� ��� ���� �������� ������, ������ ��� �� ����������� ����� ����, ��� ��� ������ — �������. � ����� �������, � �� �� ���������� �� ���� �������� �����, ���� � ���� ���� � ������������� ������: �������, ����� ������� ��� ���������� ���, � ��� ����� �������� ���. �����, ��� ����� � ���� ���� ���������, �� � ���������� ���������� ������� ����� �������, � �, ���� �������, ���������� �������, � ������� ���� ���� ����� ����, ������ ��� ���� ���� ������� ��������. � ������ � ����, ��� ��� ���� ��������, ��� � � ��� ���������� ������� ����. � � �� ������� ������, �������, ����� ������������ ���� �������, ��������� ������ �� ������ ������ �� ������ ���������� ������, �� ����������� ��... ��-�����, ��� ����. ��� ��� ��� �� ������� � ������� ����-������ �����. ������ ��� ������ �� ��� � �����: ���� ���, ������� ��� ���?!

— ������ �������, ��� � ����� ����������� ������� ��������� ���������� ���� �����. ���������, �������� �������� ����� � �����?

— ���. ���� ��������� ���� ���� ��������� ������, ����������� � ��������, �� � ����� �� ��� ��� ���������� ������. ��� ���-�� ������. �� �����������, �� ������� ����.

— ����� ����� ������� ������ ������ ������ ��� ������?

— �����������, ������. �������, � ������, ������ ������� �� �����. � �� ����������, � �������, �� ���� �������������, �� ����� ������ ������������� ����� ��������� ������������ �����������. � ���� �� ����� ��� ����, ��� ��� ����� ������ ������ � ������ ������. �������� � ���� ������ ����� ������ ��������. � ����, ��������, ���� ����, � ������� �� ������� �� ���� ����������� � �� �����, � ������� �� �������� ���� � �����, �� �������� � ���� ����������� � ����� ���� ����������.

— � ����� �� �������?

— ����������. �� �� ����, �� ������ �� ����. ���� ������ ��������, ������, �� ��� ����. ���� � ������ ��� ����������� ������� ���������� � ������� ���, ��� �� ��� � ��������.

— ������ ��������?

— �� � ���� ����. ������ ��� ���������� �����������. � ��� �������� ������, �� � ���� ������� ��� �����, � � ���� ���� �� �����, ������ ������ � ���������� ��� � ��������� �����. �� ��� � � ����� ����������. � ����� ���, ����� ����� ��������, ��������� ���� ���� � ������ �������. ���-���� ���� ���������, ������� ��������� ��������� ������� �������. ������, ����� ���� ���� ���������, �����, ����� ����� ������� �������� ����� ���������, ��������� ���� ����� �����, � �� ������� � �����������?!

— �� ��� ������ ������ � ���� ��� � ������ ����?

— ���� �� ��������: �� ����� �����, � �� ������� ��������. ����������� ������ � �� ���� �������� ���������� �����.

— �� �������������?

— ������, ��. �� � ������� �������� � ����, ��� � ��� ��������� ��������� ������������, � � ����� ���� ����. � �������, ��������� ��� ��������� ���������, � ����� ����� ������ �����������. � � ���� ����� ������ ��������� ����� — ����, �������, ������, �������������� ��� ����������� ��������, � ���, ������� ���������!

— �� ���� ����� ����! � ��� �������, ��� �� ����������� ������ �������, ���������, �����������, ������� �� ������ � ���������, � ����� ��� ������� �� ���������� � ������. ��� ��� ��������?

— ���, ������ ��, ������. ������ � ����� �������� � �������, � �� ���������� ����� ���� � ������������� ���� ���� ���������. ������ ��� � ���� �� � ������ ���� ����-�� �������� �� ������� ��� �� �����������, ���� ��� ������ ����� ����, � �� �������, ���� ��������. � ������� ����� ������, ��� � ��������� �������� ��� ��������� � �������� ���� ������������. ��� �������� ������, �� � ������� ���� ���������� ������ �� �������, ���� � ����� ����������, ��� ��� �� ���. �� ������ ������� ���� �������� ��� � ������������ ��������, � �������� ���������. ���������� — ��� ��� ������������ ���������, ��� ��, ��� � ������. �� ��-�� �������� ��������� � ����� �� ������ � �����, ���� ������ � ���������� ������������ ���� ���� ��� ���������. ���� �������� � ������������ �����, �� �� � ���� ��� �������� ���������, �� � ������� ���� ���� ��� ������� ����� ��� �������� ���� � �� ��������. ���������� ������, � ��� ���� �� ���� ���������, ����� ������� ��� �������� �� ���� �������. ����� �������� ���� ��� ������ ����� ������������� ����� ���������.

— �� ���� � ����� ������������ �� �� ������� ������������?

— ��� ��?! �� ��� �� ��������� ��������������� �� ��� ����. ������� ����� ������� ����� ���������� � �� ������������� � ����������� ���� ����� ���������� Nissan Primera. �� �������� �� ��, ��� � ����� ���� � ����� ����� ����������������� ���������� ������ ��� ������, ���� ������, � ���� ��� ����������, ��� �������, � ��������� �� ��������.

«���������� ����������»

����� ��������