� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

������ ������ �������

10 ������ 2000 �.

���� ������ �������

����� ������� ����������� ����� ������ � ����� �������������� ���������. «����� �������», ����� ��� � «����� ��������», ��������� � ����������� ������������ ������� �� ��� ��� �� ��������� ������� ������� ����� �� ��� � ������������� ������� ���� �� ������������� �������. ��������� ���������. ����� � ���������...

�� ���������� � ���������� ����������� ������� �������� ������������� ����� �� ����� «�����», ���������� � ���������� ����������� ��������. ���������� ���������-���������� ������ «���� �������� ������».

��� �� ��������� ����, ������������� ���������� ���������� � ��� ����� ����������������� �������������������, ���������� �� ����������� ����� 15 �����?

������� ���� �� �����, �� ����, ����������� ����� ����������� ������� ���� ������� ���������. � ����������� ������� ������ ��������� ������� �������������� ���������� � ��������� ��� �������� �������� ��������� � �������� ��� ���������� ������ �������� ������������. �������, �������� ��������� ��������, «������ �� ����� ������», ���������-���������� ��� �� ����� �� ��������� �� ������, �, ��������, ��� ���� �������� ����� � ������ ������ �� ��������������������� ����� ������� �������������, ������� ��� �����-�� ����������� ������������� ��������� � �������������-����������� ������������� � ���������� �������� ����� � ���������� ������ ���������.

«������» � «�����» ������ ������������ ������� ������� ����������������� ���� ����� ������ �� ��������� ����� �� ��������� �������. � ������ ��� — ��������, ����� ������, ��������� �����-�� �� ���������� ��� ������� ��������������� ���� ������, ������ ����� ��� ���������. ������ ����� ������� � ������� ���� ������.

�� ����� ������ ��� � ���������, � ����� ����� ��������� ����� ����� ��������� �������� ������������ ������, ����� �������� ������� ������� � �� ����� ������� ����������� ���: �� �� ���� ������, �� �� �� ����� � ����� � ��� �� �������, �� �� ������ ��� �������� ������.

������, � �������. ��� ������������� ������ ����� �, �������, ��������� ����, ��� ����� ���������. ����������� ������. �� ����������, ������ ������� ��������. ����� ���������� � �� �������� ������ ���� �������. ������ �����, �����, �����, ����� �������, �� ��������� ��� ���� �� ���������� �����������, �� ��������� ���������.

���� �� �� ����� ������� ��������� ��������� ��������� � ����������� «��������» (��� ��� ������� ��������!) �������� (�������� ��������), ������ ��������� � ����������� ����������, � ����������������� ������ ���� (����� ����������), �� ������� ������������ ������� �� �������� �����, ����������� �������� �������� ���� ������������� �� � �������. ����� ������� ������� ������� �������� �� ������� ���� � ������������ � ������� ������ ���������� ���� �������� �� ������ — ������� ���� �� ������ ������� ����� ��������� Enter � Delete, � �� �� ��� ������� ������������ ���������.

������ ���� ����� (��������� ������������) — ������ ������ �����, ���-�� ���� ������� �� ������� �����������. �� ��������� ������ � �������� � ����� ��������������� ���� � ��������� ����. �� �����, �� ����������. ���� ����� — «�������», ���� ����� — ������.

��� �������� ����������� ��� ������ ��������� ����������� ����� ���������������. �������-��������� ����� � ���������� ������� �������� — ����� ����, ������������ ���������� �������� ������, �� ����� ��� ���������� ���� ���� � ��������� ���������� ������������� ������� ���������.

������������� ����������� �������������� �������� � ������� � ������������ ������� �� ����� ���������� �� ������� ������, �� «������������» �����-��������, �� «��������������� �������» �������. ������ ��� ��� �� ������ �������, � ������� �� ������������������ �����������.

����������� ����� ������� �� ���������� �����������, ��� �������, ���������� ����������� ���������, ��� ��������� ������� ��������� ������. ����������� ������� ������ ������� � ������������ � �������. ���������� ������ � ������ ����� ������ ������������� ������������ ��������. ������������� �������������� �� �����, ��� ������ ��� � ����������� ����������� �������������. ���. �������������� ����� �� ������ ����� ������ ������� ������������. ������� ������� — ����� ��������� � �������� ������� ����������� ����� ��������� ������ � ����������� �������� ������ ����� ���������. � �� ����������. ��� �� �������?

����� ��� �� �����-����������� � ����� ����� �������� ���� ������ � ��������-����������� �������� ������� ��������, ��� ��� ����� �������� ����������� «������».

������ ��������