�������������� ������ http://volnyzdorovya.ru/
volnyzdorovya.ru

� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

����� �������� ������

17 ����� 2000 �.

�� ������

���� ���������� ���� ��������� � ������. ����������������� �������, ������ ����������: ������� �� ��� ����������, ������ ������������� ������ �������������. ��� ��� ��������� ������? ������� ������ ����� ��� ���������� — «��� ��������� �� ���� ��������», �� ���� �� ��� ���������� �������. ����� �� ��������� � ������� ����: � ����, ������ � �������, ������ � �� �������� �������� �����, �� �� ������������ ���������. �� �� ����� ����.

����� �� ������� ��������� ����: ������ ��� �������� ���������. �����, ��� ���- ��. ���������� �������... �� ���-�� �� ��������� � ��������� ���� ��������� ����. ��������� ����. �� � �� — ���� �� ���, � �� ������. ���������� �����, �����������. � �� ����������� ������������ ������, �� ��� � ��������� ���, ������������, ��� ���� ��������� ����������. ���-�����, ������� � ��� �����.

������� ��������� ��������� ����������� «���� �������� ������» (������������ «���-������» � ����� ������ «1+1») � ����������� � ��������. ��-��, ������� ������� � ��������� ���� ������ — ��� �� ������� �����? ������, �������: �� ������� ������. �������� ������� — �������� ��������, �� ���-�� ����� � ��������� ����: �� �����, �� ������. ��, �������� ������� ������� — �������, �������� ������� �������� — ��� � ����� �������������, ��� �� ����? �������� ����� �� ������, � ������ �������, �� ����, ����, ���� ��� ���������� ������.

�� ��� �������� ��������: ��� ���������, ��� ����� ���������� �����. ��� �� ����-�� ���������� ��������� ������? ����� ������� �� �������� ������ ��������, �� �����? ��-������, �� ������ �� ����! ������... �, ������ �����, ���������� — �� ��� �� ��� �������. �� ������ ���������� �����������, �� ������������ ����� ����������. � ����� � �������� ����, � ������ ���� ����.

������, ������� � ��� ������, ���� �� � �������, �� � ������ � ������ �������� ���������� �������� ������. � ��� ��� ������ ������������ ������� ������� � ���� ������������ �� �������, � �������������� ���������, ��� � ����������� ������������� ����. ���������� ���, ���������� ����. �� ��� ������ — �������.

�����

15 ����� �� 52 ������ ������. ����� ���������: ������� �� ����������, �� ��� �� «������». ������, ��������, � ����� ���: ������� ���� ��� � ������� ���� ���������. ������� ������� ����� ������� �������, � �� �����: ���-��� — � � �����, ������ (������ — ���������� «�����», ������� ����� ������� ���� �����). ����� �� �� — � ������ �� ������ ���������� ��������� �� ������ � �������� ��������, �� ��������� � ������������ ����. �� «�����» � ��� �������������, ������������ ��������... � ���� — �� ��������� ������������, � ������, «����������» ������, ����� ���� ������������ ��� ������� �� ������ ����� � �������. ���� ����, ����� ������� ����� �� ����������� ������ �����������, ����� ���������� ������� ���������� ���- �� � � ���� ����������, ��������������� ������������ ���������.

�� ����� — «�����», ������, �������... ��� ��� ����? � ��� ������. ��� �������� ����� � ����� ������, ��������� ������������� ��������� (������� ��������). �� � ����� ������, ������� �. �. ������ �� � ������� ����� — ������ ��� ����, ��� �������. �� ��� ���, � ������� ����, ������� ���� ��������. «������ ������ ����� ���� �����», — ��������� �� ���������������. ������ ����� ������ ������ ������ — ������, ���.

������ ������ � ������� ������, ������������� �������������� ������. �� ��������� ������������� ������������ ��������. ����� ���������� �����, �� ������� � �������. �������� ���� � �������� — ������ �������� � ���� ����, ��� �� � ������������� � ����� �������-�����. ���� ��� ����� ���, ���� ��� ������� ���������� � ��� ������� ������� ����� (����� ����������), ���������� ����� � ��� � ��� �� �����. ��� �������� �����������, ���� ������� �� ������ � �� ������ �����������. �� ��, � �����-�� ���������� �� ������ ������. ��� ������� � ��� ��� ������ ������� ��������, ����� ����� (������ ��������). ������������� ��������. ����� �� ������ — ��, ������, ����� �� ������ �����������������. �������� � ���� ������������? � ����� � ��� � ������, ���� �� �����, ��� �������� �� ������������� ������, �������� ���-�� ���������, ���������. ������ — ��� �� ������� �����, ��������� �� ������� ������� �� ����� ���-��. «�����, ��� ����!» — ������������ ��� ��������� ����, �� �� � ��������, �� �������� ������� (�������� ��������).

���� — ��� �������������, ��� ��������. � ������� ������������ ������� �� �������. ���� � ��� ������ ������������� � ����������, ������ ��� �������� ������������, ������ ������������� � ��� ����������. ������� ������� — � ������ ������, ����������� �� ��������. ����� �� � �������� � ��������� � «����� ������� (���������)». � ���� �� �� ���������� ��������������� — ������ ������, �����������. �������, ��������� ������ «��������» � ��������� � ����������� �������, — �� ����� ��� ���������. �� �� �� ��������� ����� ������ ������.

������, ������ � ������� ����� �� ��������� �����. ��������� ���������� ����� ����� ������ �������� �������. ����� ����, ����� �� �������� ������� ��� ������������ ���� ��������� �������� � ���������, � ����������� ����������. ����� �� ������ ������������ ���. �� ��� �� �� �������� � ������ ����� � ������� ������ (������������ ���� ���������� �������������) ������ ���������� ������ �� ����� ���������� �����? ������, �������, ����������� �� ���� � ��������� �����. � �����- �� ������ ������ � ���� ����, � ������ ���� ������� ������. ��� �� ���� (������ ��������) �� ���� ��������������. ��� ����� ����� �������� ������ �������, � ������� ������� ����������� ������ (������� ��������): ���� ���� ������, ����� �� ���� ����� ���������� ������ �� �������� ����...

��, ��������������� ������������� ������, ����� ��������. ������ ��� ��������, ���������� � ������������� �������. ���-�� ��������� ����������� ������ ��� ��������� — ��� ����� ������ � ���������� ����. ���-�� ����� ����������� �������: �� �������������� ������ ������� ������ (������� ��������), ������������� ������� ���������� ������� ������ ����� ����� ������������� (�� � ������� �� — ������ ����, ����������� ������������ ������, � ����� — ������ ��������� ��������, � ���� ����, ������� ��������� ���������� �������� �����, ���������� ����������), � ������ ������� ����������, ������� ���� �� �� ����� ����������� �� ����� ������ ����� �������� (��������� ���������). � ������ ��� ������������: �� ��� �����, �� ����� ��������� ����� ��������� �� �������. ���������� ����� �� ���������, ����������� �� �������: ������ �� �� �� ��������� ������.

��������� ������� ����� ����������� ������� ���������. ��������� ������ � ������ — ������ ������, ������ ���������. �� ����� ���������, ��� ���. � ��� ����������� �������������. ������ ����� ���� � � ��� �������. ��������� ��, ����� �� ����������� �������, ����������, ������� � �������. ��������: ���� ������ ����� �������� ���������, ����� � ��� ������������ ��������� ������. � ������ — ��� ���� ������ �������� ������� �������, ������� ���� ��������. � ������ ������ — ���� ������ � ��� ����. �������������� ���� ���������� �����, ������ �������� �������������� ������ ������, — ������ ��������� ���� ���������, �� ������ � �����, �� ���������� � �������� ������. ����� ��������, �������� ����� ������ ��������, � � ���� ���� �������� ������������ ����� ������ �������. �����-�� ����� ���� ��� � ������� — ��� ���� ������� «������» ����������������, ���������� ��� ������ ������� ������� — «�����». � ���� � ������� ��� �������� ��������� ������: ����������� «������» ������ ������� ����� ��������� (������������!) �����, � ����� �� ���� �� �����, �� ��������� � ������������ ������.

����� ������

������� �������� «��� �������� ������» (����������� �� 60%) ��� ���� �� ���� ���������� ����� ������. ������ ������������, ����������������. �� � ���-�� ���������. ������ ���������� ����������������, ���� ��������� ������, �������, �� ������� ������� ���������, ����� ������������ ��� ���- ��, ����������� �����.

�� ��� ������, ��� ��� �������� — ��� ��������� � ����������� ������, � ������������ ������� �����. � �������, � ���� ����� ������������ ������������ �����. ������ — ��� ��� ���������� ���, ��� �� ��� «�����» �����. ������ ��������� ������� ��� ��������, ������ ������ ������ � ������. ��� ����� ������ ������ ���� � ������������ ������������ ����������. � ��� — �������� � ����� ����, ����� ������, ������� �� ����������, ������� � ���� ��, ������� ����� � ������. ������ ���� � ������� ������� ����������, ����� ������������ ����� ����������� � �������, � ��������� ������ ��������� ����������� ������� �� �������� ���������. ��� ������� ����... � ������� �������.

���� � ���������, ��� ��� ������. �� ����� ������ — ��� ���� �������� ��� ��������.

  ( 16)

���� �������� �������

������ �������